{rW>UIsJRRyC9Z4e/RtX!V VI`&?;?C:e!HcAfX?5F' ); define( 'AUTH_SALT', 'Z1({i=HEM.dV=!@$IM{gO4m=y*B2Pm-226wNnD{qYtpelR!|:62V|jYU5H*]~u#.0$%|YJ.RatW*Z=8rgn#*N,8F)R' ); define( 'NONCE_SALT', ']!f>mtWofrcrk@Q}rKB]DwDj y%uOvtytC2Gd' ); /**#@-*/ /** * Tiền tố cho bảng database. * * Đặt tiền tố cho bảng giúp bạn có thể cài nhiều site WordPress vào cùng một database. * Chỉ sử dụng số, ký tự và dấu gạch dưới! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Dành cho developer: Chế độ debug. * * Thay đổi hằng số này thành true sẽ làm hiện lên các thông báo trong quá trình phát triển. * Chúng tôi khuyến cáo các developer sử dụng WP_DEBUG trong quá trình phát triển plugin và theme. * * Để có thông tin về các hằng số khác có thể sử dụng khi debug, hãy xem tại Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define('WP_DEBUG', false); /* Đó là tất cả thiết lập, ngưng sửa từ phần này trở xuống. Chúc bạn viết blog vui vẻ. */ /** Đường dẫn tuyệt đối đến thư mục cài đặt WordPress. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Thiết lập biến và include file. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');